Skip to content

Znajomosc sil poprzecznych w nadprozach pozwala okreslic moment MH i sile osiowa NH obciazajace wydzielane pasmo tarczy perforowanej

2 lata ago

272 words

Znajomość sił poprzecznych w nadprożach pozwala określić moment MH i siłę osiową NH obciążające wydzielane pasmo tarczy perforowanej. Traktując, jako obciążenie zewnętrzne zarówno obciążenie poziome wz przypadające na dane pasmo, jak i siły poprzeczne Q działające w środku przytykających do niego nadproży, wyrazimy moment zginający pasmo MH wzorem: gdzie: WZ – część obciążenia poziomego przypadająca na omawiane pasmo, Hx – wysokość budynku ponad rozważanym poziomem, Zl, Zp – odległość od geometrycznego środka rozważanego pasma do środka rozpiętości odpowiednio lewego i prawego nadproża, l; Qli, l; Q pi – suma sir stycznych we wszystkich nadprożach powyżej poziomu rozpatrywanego z lewej i prawej strony pasma. Możemy teraz, korzystając z tego, że wartość T jest znana, określić momenty zginające w pasmach. Należy nadmienić, że w przypadku tarcz dwupasmowych symetrycznych siła osiowa działająca w paśmie. N jest równa sile T. Przykładowe rozkłady naprężeń w wewnętrznym i skrajnym paśmie ściennym. W paśmie ściennym niezależnie od naprężeń normalnych występują także naprężenia styczne 7. Dla ścian monolitycznych naprężenia styczne są praktycznie zawsze niższe od wartości dopuszczalnych. Jeżeli jednak pasmo ścienne składa się z szeregu elementów łączonych spoinami pionowymi, to dla prawidłowego skonstruowania złącza pionowego konieczna jest znajomość siły stycznej QvHn (przenoszonej przez połączenie między płytami jednej kondygnacji i przez wieniec). [patrz też: pokusa mielec, neonet choszczno, cement pucolanowy ]

Powiązane tematy z artykułem: cement pucolanowy neonet choszczno pokusa mielec