Skip to content

Aldehydu octowego nie magazynowano na terenie fabryki

2 lata ago

209 words

Aldehydu octowego nie magazynowano na terenie fabryki, lecz natychmiast po wyprodukowaniu przesyłano za pomocą rurociągu do podziemnych zbiorników znajdujących się poza fabryką. Konwersja przy każdorazowym przejściu acetylenu przez reaktor wynosiła 55%. Wydajność całkowita wahała się w granicach od 93 do 95% wydajności teoretycznej. Produkt ostateczny zawierał 99,9% aldehydu octowego. Aldol. Aldol produkowano w ilości 60000 ton rocznie. • Konwersję aldehydu octowego na aldol prowadzono w 6 agregatach; każdy z nich składał się z szeregu poziomych rur, połączonych w kształcie litery S, przez które przepływała mieszanina aldehydu octowego z alkoholem. Rury Q średnicy 10 + 12 cali wykonane były ze stali, przy czym poszczególne odcinki rur były zaopatrzone w chłodnice rurkowe; do chłodzenia stosowano wodę. Reakcję prowadzi się w temperaturze 200C; w temperaturach wyższych tworzą się homologi aldolu posiadające od 6 do 8 atomów węgla. Jako katalizator stosuje się 10 + H-procent0wy roztwór KOH (1,30/0 KOH na wagę w stosunku do aldehydu). Proces aldolizacji prowadzi się aż do chwili otrzymania roztworu Q zawartości od 50 do 51% aldolu oraz od48 do 500/0 aldehydu octowego. Otrzymany roztwór zobojętnia się następnie za pomocą kwasu fosforowego aż do wytworzenia się mieszaniny K2HP04 oraz KH2P04. [przypisy: farmer fabianów , o rety parapety , megachemie ]

Powiązane tematy z artykułem: farmer fabianów megachemie o rety parapety